جدیدتریــن دیدگاه‌ها

شهناز

خشم زیاد ، ترس و اضطراب احساساتی بودند که نمیتوانستم منشاءآنها را تشخیص بدهم و همیشه برایم بیماریهای جسمی به ارمغان می اوردند .جالبه پس از چند جلسه روانکاوی، از احساساتم آگاهی وشناختی  پیدا کردم که هم اکنون با آکاهی و خونسردی در ارامش به مشکلات  زندگیم می پردازم .تیروویید و مشکلات معده ام که ناشی از این احساسات بود هم خوب شده اند .از آقای دکتر شمسی پور بسیار سپاسگذارم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/