جدیدتریــن دیدگاه‌ها

شهين

دلشوره و بي قراري بي خوابي مرا از پا انداخته بود مدام شوهرم را كنترل مي كردم 12 سال است كه ازدواج كردم احساس شك به  همسرم مدتها مرا آزار مي داد . موبا يلش را چك مي كردم .  پيامك هايش را ميخواندم اگر دير مي آمد چندين بار بهش زنگ مي زدم و مرتب باهاش جر و بحث داشتم حوصله هيچ كاري را نداشتم به خانه و زندگي شوهر و بچه هايم بي تفاوت شده بودم تا اينكه يكي   از دوستانم اين مركز را به من معرفي كرد با استفاده از توصيه هاي روانشناس الان به آرامش رسيده ام و از جهنمي كه براي خودم و خانواده ام ساخته بودم خارج شدم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/