جدیدتریــن دیدگاه‌ها

مریم

دختري هستم 24 ساله كه مرتب دچار شكستهاي عاطفي مي شدم و نمي توانستم وارد يك رابطه عميق شوم بالاخره به فكر افتادم كه از روانشناسان اين مركز كمك بگيرم بعداز چند جلسه مشاوره درمان شدم منوجه شدم كه مشكلاتم را در خودم بايد جستجو كنم خوشبختانه با استفاده از چند جلسه مشاوره به توانايي ها و كاستی هاي خود پي بردم وبه من كمك شد كه بتوانم در رابطه جديد خود احساس رضايت كنم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/