جدیدتریــن دیدگاه‌ها

مهسا

با سلام من در سن 27 سالگی با مرکز مشاوره مهر اشنا شدم .مشکلم شک و سوءظنی بود که به دوست پسرم داشتم .مرتب او را کنترل می کردم .تلفنش را وارسی میکردم.از او مرتب سوال میکردم این شماره مال کیست ؟ چراجواب تلفنم را دیر داد؟ به او اجازه نمی دادم با دوستانش بیرون برود .و خلاصه بحثهای زیادی روی این موضوعات داشتیم و مرتب کارمان به دعوا و اواخر حتی به زدوخورد هم رسیده بود .همه توصیه می کردند که این رابطه پرتنش را تمام کنیم چندبار هم رابطه مان را قطع کردیم ولی نتوانستیم تحمل کنیم .آخرین راه حل ما گرفتن کمک از مشاور بود .خوشبختانه به کمک مشاوران مرکز وباتلاش خودمان بعداز حدود بیش از 20جلسه توانستیم رابطه ای پر از آرامش ،امنیت ،عشق ودوستی و مهمتر از همه احترام متقابل را بسازیم.

For more information, please call us at
http://boum.ir/