دوره‌های عمومی

دوره های عمومی ارائه شده در مرکز مشاوره مهر عبارتند از:

  • مهارت هاي ده گانه زندگی (خود آگاهي، ارتباط مؤثر…)
  • مهارت های ارتباطی زناشويی
  • ارتباط با فرزند و ديگران، كنترل استرس
  • تحليل ارتباط متقابل (TA)
For more information, please call us at
http://boum.ir/