آزمونهای بالينی

انواع آزمونهای بالينی عبارتند از:


  • آزمون بالينی چند محوری ميلون (MCMI)

  • آزمون چند وجهی مينه سوتا (MMPI)

  • آزمون افسردگی بک (BDI)

  • آزمون اضطراب بک (BAI)


For more information, please call us at
http://boum.ir/