آزمونهای تعیین بهره هوشی


انواع آزمون های تعیین بهره هوشی عبارتند از:


  • آزمون استنفورد بینه

  • آزمون وکسلر

  • آزمون آدمک گودینافFor more information, please call us at
http://boum.ir/