آزمونهای شخصيت

انواع آزمون های تشخصیت عبارتند از:

 


  • آزمون پنج عاملی شخصیت (NEO)

  • آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)


For more information, please call us at
http://boum.ir/