خود آزمایی های روابط زناشویی

انواع خود آزمایی های روابط زناشویی به 4 دسته کلی تقسیم می شودن که عباتند از:


  • تغذیه کننده های اصلی زندگی زناشویی

  • علایم هشدار دهنده جدایی

  • سبکهای زناشویی

  • افکار قالبی شما


For more information, please call us at
http://boum.ir/