روان سنجی

هدف:

شناخت و ارزیابی مشکلات و توانمندیهای عقلانی ،شناختی و روانی مراجعین و ابزاری برای تسهیل فرایند درمانی

راهکارها:

اجرای آزمون های مداد و کاغذی و نیز آزمون های نرم افزاری و کامپیوتری شامل:

  • آزمونهای هوش و استعداد تحصیلی (ریون، وبستر و کتل)
  • آزمون هوش هیجانی EQ
  • آزمون های شخصیت ( فرافکن، CAT ، TAT)
  • آزمونهای مهارتهای زندگی
  • آزمونهای خشم، اضطراب و افسردگی
For more information, please call us at
http://boum.ir/