خدمات پژوهشی

هدف:

اجرای پژوهشهای مستمر در زمینه آسیب شناسی نیروی انسانی و انجام خدمات به موقع جهت رفع و ارتقاء کارائی پرسنل و لحاظ نمودن نتایج در طراحی و برنامه ریزی سیستم های منابع انسانی

 

 راهکار:

طبقه بندی مشکلات پرسنل از منابع زیر:

  • معاینات ادواری
  • مشاوره های فردی
  • مشکلات اعلام شده توسط مدیران و مسئولین

 

قراردادها:

  • شرکت ملی نفت فلات قاره
  • شرکت کربنات سدیم
For more information, please call us at
http://boum.ir/