روان درمانی و روانپزشكی

پکیج درمانی اختلالات اضطرابی از قبیل اضطراب افسردگی، وسواس و…:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی
2 ارزیابی اولیه تست MMPI، تست هوش هیجانی، تست شخصیت، تست افسردگی، تست اضطراب و …
درصورت نیاز نوروفیدبک بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد.
15 روان درمانی بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد.
2 ارزیابی های طول درمان بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
4 روانپزشک در صورت لزوم برای تسهیل درمانی

در صورت شدت مشکلات و روند درمانی کند مراجع پکیج درمانی می تواند تکرار گردد.

پکیج درمانی اختلالات جنسی:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 ارزیابی اولیه تست MMPI، تست هوش هیجانی، تست شخصیت، تست افسردگی، تست اضطراب، …
1 مصاحبه تشخیصی گرفتن اطلاعات و تاریخچه درمانجو
8-10 روان درمانی بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد.
2 ارزیابی های طول درمان بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
1 روان پزشکی در صورت لزوم برای تسهیل درمانی

در صورت شدت مشکلات و روند درمانی کند مراجع پکیج درمانی می تواند تکرار گردد.

For more information, please call us at
http://boum.ir/