طلاق

پکیج درمانی مشاوره خانواده حوزه طلاق:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 روانسنجی آزمونهای روانشناختی و شخصیتی سه الی چهار تست …
1 مصاحبه تشخیصی بررسی شرایط خانوادگی وزوجین وگرفتن اطلاعات مورد نیاز
15 پروسه درمان تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از روانسنجی ها ومصاحبه ها
2 جمع بندی جمع بندی و نتیجه گیری
1 روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل تشخیص و درمان

 

For more information, please call us at
http://boum.ir/