مشاوره ازدواج و خانواده

پکیج درمانی مشاوره خانواده:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 روانسنجی آزمونهای روانشناختی و شخصیتی سه الی چهار تست …
در صورت نیاز مصاحبه تشخیصی بررسی شرایط خانوادگی وزوجین وگرفتن اطلاعات مورد نیاز
15 تحلیل اطلاعات تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از روانسنجی ها ومصاحبه ها
2 جمع بندی جمع بندی و نتیجه گیری
1 روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل درمانی

 

در صورت شدت مشکلات و روند درمانی کند مراجع پکیج درمانی می تواند تکرار گردد.

 

 

پکیج درمانی مشاوره پیش از ازدواج:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 روانسنجی آزمونهای روانشناختی و شخصیتی سه الی چهار تست …
2 مصاحبه تشخیصی بررسی شرایط خانوادگی وزوجین وگرفتن اطلاعات مورد نیاز
2 تحلیل اطلاعات تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از روانسنجی ها ومصاحبه ها
1 جمع بندی جمع بندی و نتیجه گیری
For more information, please call us at
http://boum.ir/