مشاوره كودك و نوجوان

پکیج درمانی نوروفیدبک:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی
2 ارزیابی اولیه تست هوش، تست MMPI، تست هوش هیجانی، تست شخصیت، تست افسردگی، تست اضطراب، تست توجه و تمرکز، تست اختلالات شخصیتی، مصاحبه بالینی، …
20 نوروفیدبک بر اساس نوع مشکلات فرد پروتوکل درمانی تعیین می گردد.
15 روان درمانی/کاردرمانی بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد.
2 ارزیابی های طول درمان بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
1 روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل درمانی

در صورت شدت مشکلات و روند درمانی کند مراجع پکیج درمانی می تواند تکرار گردد.

 

پکیج درمانی اختلالات یادگیری:

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 ارزیابی اولیه تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز …
20 مصاحبه تشخیصی گرفتن تاریخچه کودک و خانواده
15 روان درمانی/کاردرمانی بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد.
2 ارزیابی های طول درمان بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
1 روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل درمانی

برنامه زمان بندی مشاوران خانواده و کودک و نوجوان:

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشبه
صبح خانم خوشپور  صبح خانم اسماعیلیان صبح خانم صادقیان  صبح خانم صادقیان  صبح خانم خوشپور
عصر خانم صادقیان عصر خانم اسماعیلیان عصر خانم صادقیان

 

 

For more information, please call us at
http://boum.ir/