معاينات ادواری سلامت

هدف:

بررسی سلامت جهت تشخيص و ارتقاء شاخص سلامت

 

راهكار:

اجرای آزمون های روانی شناختی و مصاحبه تشخيصی

 

قراردادها:

  • شركت ايريتك
  • شركت كربنات سديم
For more information, please call us at
http://boum.ir/