معاینات بدو استخدام پرسنل

هدف:

انتخاب بهينه نيروی انسانی از جهت سازگاری نيازهای شغلی با شخصيت فرد

 

راهكار:

اجرای آزمونهای روان شناختی و مصاحبه تشخيصی استخدامی

 

قراردادها:

  • شركت نفت فلات قاره ايران
  • شركت توگا
  • شركت ايريتك
  • شركت ابزار سرا
  • شرکت کربنات سدیم
For more information, please call us at
http://boum.ir/