کودک و نوجوان

پکیج درمانی مشاوره کودک و نوجوان :

تعداد جلسات نام جلسات محتوی جلسات
2 ارزیابی اولیه تست هوش، سایر تستهای مورد نیاز …
1 مصاحبه تشخیصی گرفتن تاریخچه کودک و خانواده
15 پروسه درمان بر اساس مشکلات فرد از برنامه های درمانی متفاوت بهره می برد.
2 ارزیابی های طول درمان بازآزمایی برخی تست برای ارزیابی روند درمان
1 روانپزشکی در صورت لزوم برای تسهیل تشخیص و درمان

در صورت شدت مشکلات و روند درمانی کند مراجع پکیج درمانی می تواند تکرار گردد.

 

For more information, please call us at
http://boum.ir/